Vanwege grote drukte is er op dit moment een aanmeldstop bij de praktijk (datum melding 29 april 2024)

 

Meld je hier aan

Privacy Policy

Privacy Policy

Psychologenpraktijk Stad Groningen hecht veel waarde aan de bescherming van je persoonsgegevens. Deze Privacy Policy probeert zo helder en transparant mogelijk informatie te geven over hoe ik omga met persoonsgegevens.
Ik doe er alles aan om je privacy te waarborgen en ga daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Psychologenpraktijk Stad Groningen houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.
Dit betekent dat:
– Je persoonsgegevens verwerkt worden in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Het type persoonsgegevens dat Psychologenpraktijk Stad Groningen verzamelt, bewaart en verstuurt, overeengekomen met GGZ softwareleverancier ManagewarePro en beveiligde e-mailprovider Zorgmail en de doelen, zijn beschreven in deze Privacy Policy onder “verwerking van persoonsgegevens”.
– Verwerking van je persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor het uitvoeren van de behandeling en het vergoed krijgen hiervan door je zorgverzekeraar.
– Ik je zal vragen om je toestemming om je persoonsgegevens te verwerken.
– Ik passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van je persoonsgegevens gewaarborgd is.
– Ik alleen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen met jouw uitdrukkelijke toestemming en alleen als dit nodig is voor adequate uitvoering van de behandeling.
– Ik op de hoogte ben van je rechten omtrent je persoonsgegevens, je hierop wil wijzen en deze respecteer.
Als Psychologenpraktijk Stad Groningen ben ik verantwoordelijk voor de verwerking van je persoonsgegevens. Indien je na het doornemen van mijn Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen hebt hierover of contact met mij wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens bij Psychologenpraktijk Stad Groningen
Persoonsgegevens worden door Psychologenpraktijk Stad Groningen verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling:
Kwaliteit van de behandeling waarborgen:
– verslaglegging in behandelplan en sessieverslagen van behandelingsvoortgang en behandelresultaat om kwaliteit van de behandeling te waarborgen.
– communicatie over behandeling met andere zorgverleners (pas na schriftelijke toestemming van jou).
– communicatie naar zorgverzekeraars die de behandeling vergoeden.
– communicatie naar DIS kwaliteitsmonitor (verplichting van Nederlandse Zorgautoriteit NZA).
Grondslag voor verwerking deze persoonsgegevens is:
– Wettelijk bepaald dat een Gezondheidszorgpsycholoog onderstaande persoonsgegevens mag verwerken.
– Toestemming van jezelf.
– Voor vergoeding is het noodzakelijk dat de zorgverzekeraar gegevens van verzekerde krijgt.
– Zorgkwaliteit monitoren is verplicht gesteld door de NZA.
Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Psychologenpraktijk Stad Groningen de volgende persoonsgegevens van je vragen:
– Voornaam
– Tussenvoegsel
– Achternaam
– Adres; straat huisnummer, postcode n plaats
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Geslacht
– ID nummer
– BSN
– Burgerlijke staat
– Naam en plaats huisarts
– Verzekeringsnaam en -polisnummer
– Testgegevens (ROM)
– Gegevens betreffende je gezondheid (zelfomschrijving van je klacht, gestelde diagnose en ontwikkeling in de behandeling)

Je persoonsgegevens worden door Psychologenpraktijk Stad Groningen opgeslagen bij praktijksoftwareleverancier ManagewarePro, ten behoeve van bovengenoemde doelstelling voor de periode van:
– 15 jaar, verplicht gesteld in de richtlijnen van het Nederlands Instituut van Psychologen (NIP), de beroepsvereniging van psychologen.
Om met je huisarts te kunnen communiceren volgens de regels die de zorgverzekeraars stellen (er moet bij start en einde van de behandeling een kort verslag naar de huisarts) draagt Zorgmail zorg voor een beveiligd communicatienetwerk.
Met zowel ManagewarePro als Zorgmail heb ik een verwerkersovereenkomt gesloten, waarbij zij garanderen alle via mij verkregen persoonsgegevens volgens de regel- en wetgeving, waaronder de AVG, te behandelen en bewaren.

Verstrekking aan derden
De gegevens die ik heb zal ik alleen na jouw schriftelijke toestemming aan een derde partijen (andere zorgverleners zoals de huisarts en zorgverzekeraar) doorgeven met als doel om bij te dragen aan de kwaliteit van de behandeling danwel het vergoed krijgen hiervan:
– Ik communiceer naar de huisarts/eventueel collega zorgverleners ter transparantie en ter verbetering van de behandeling, via Zorgmail, een beveiligd netwerk voor communicatie tussen zorgprofessionals. Ik heb met Zorgmail een verwerkersovereenkomst getekend. Daarin staan de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
– Ik communiceer naar de zorgverzekeraar als deze de behandeling moet vergoeden.
– Mijn softwareleverancier beheert volgens de standaard van de AVG alle gegevens. Ik heb met hen een verwerkersovereenkomst getekend. Daarin staan de nodige afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.
Verder zal ik de door jouw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk toegestaan en verplicht is omdat er sprake is van een levensbedreigende situatie voor jezelf of voor een ander. De politie kan in het kader van het onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvragen. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben ik ook verplicht om deze gegevens af te geven.

Binnen de EU
Ik verstrek geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen
Ik verwerk enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn
Psychologenpraktijk Stad Groningen bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist. Het Nederlands Instituut van Psychologen schrijft in de beroepscode dat een dossier (met alle persoonsgegevens) 15 jaar bewaard dient te worden.
Beveiliging
Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking, zo heb ik o.a. de volgende maatregelen genomen;
– Alle personen/instanties die de gegevens krijgen, zijn gehouden aan geheimhoudinghoudingsplicht (collega zorgverleners en zorgverzekeraars, softwareleverancier en Zorgmail) en zijn ge├»nformeerd over het belang van het beschermen van persoonsgegevens.
– Ik hanteer dubbele gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al mijn systemen.
– Ik pseudonimiseer en zorg voor de encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is.
– Met mijn softwareleverancier en Zorgmail heb ik een verwerkersovereenkomst gesloten waarin zij verklaren alle persoonsgegevens volgens de hoogste standaard te beveiligen.
– Mijn softwareleverancier en Zorgmail maken beveiligde back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
– Ik test en evalueer regelmatig mijn maatregelen.

Rechten omtrent je gegevens
Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens welke ik van je heb ontvangen. Tevens kunt je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel hiervan) door mij of door mijn softwareleverancier. Ook heb je het recht om de door jou verstrekte gegevens door mij te laten overdragen aan jezelf of in opdracht van jou direct aan een andere partij. Ik kan je vragen om je te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Mocht ik je persoonsgegevens verwerken op basis van een eerder door jouw gegeven toestemming, dan heb je altijd het recht deze toestemming in te trekken.

Klachten
Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens dan vraag ik je hierover direct contact met mij op te nemen. Komen we er samen niet uit, dan vind ik dat echt vervelend. Je hebt dan altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Vragen
Als je naar aanleiding van mijn Privacy Policy nog vragen of opmerkingen hebt, neem dan graag contact met mij op.

Contactgegevens
Floor Duursma-Wolters
Psychologenpraktijk Stad Groningen
Vismarkt 34A
9711 KT
Groningen
06-31375105
floor@psychologenpraktijkgroningen.nl

Download mijn privacy policy HIER in PDF.