Vanwege grote drukte is er op dit moment een aanmeldstop bij de praktijk (datum melding 29 april 2024)

 

Meld je hier aan

De praktijk

Werkwijze

Het eerste gesprek bestaat uit drie delen:

  • kennismaken
  • het opstellen van een analyse van wat er in je leven speelt en
  • het maken van een plan om je klachten te verminderen. Soms is het eerste gesprek al voldoende om dát overzicht of inzicht te krijgen waar je meteen mee verder kunt. Vaak zijn enkele vervolggesprekken wenselijk om meer handvat te krijgen.

Verschillende therapievormen kunnen aan de basis staan van de vervolggesprekken. Naast Eye Movement Desensitisation & Reprocessing (EMDR) bestaat mijn opleidingsachtergrond uit Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Oplossingsgerichte Therapie (OT) en Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en Schematherapie (ST). Soms komt uit het eerste of een volgend gesprek naar voren dat de beste oplossing voor je probleem een doorverwijzing naar een specialist is. Psychologen Praktijk Stad Groningen heeft een goede samenwerking met verschillende psychotherapeuten en psychiaters in de stad Groningen en met het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP; afdeling van het UMCG).

EMDR

Eye Movement Desensitisation and Reprocessing (EMDR) is een relatief nieuwe therapievorm die in eerste instantie specifiek werd toegepast bij het behandelen van PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis). Naast dat het de eerste keuze behandeling is bij traumagerelateerde klachten, wordt EMDR tegenwoordig ook breder ingezet. Zo kan EMDR geïndiceerd zijn bij verschillende soorten klachten die wél een duidelijke oorsprong kennen in een ontregelende ervaring, maar deze ervaring hoeft niet traumatisch van aard te zijn geweest.
Binnen de Basis Generalistische GGZ kunnen eenmalige trauma’s goed worden behandeld. Wanneer er sprake is van meerdere trauma’s of van chronische traumatisering vanaf jonge leeftijd, dan is mogelijk een EMDR behandeling binnen de Specialistische GGZ meer geindiceerd.
Als je het idee hebt dat EMDR behandeling iets voor jou is, geef dit dan graag aan op het contactformulier.

Cognitieve Gedragstherapie

Deze therapie gaat enerzijds uit van de invloed van het denken (cognitie) op het gevoelsleven en het gedrag. Anderzijds benadrukt de therapie de invloed van je gedrag op je denken en je gevoelsleven.
Zowel het denken als het doen zijn belangrijke aangrijpingspunten om tot verandering te komen. In sommige situaties ligt het accent in de behandeling iets meer op veranderen van gedragspatronen in andere situaties iets meer op doorbreken van gedachtenpatronen.

Oplossingsgerichte Therapie

Bij deze therapievorm is het vertrekpunt dat de oplossing in jezelf ligt. De gesprekken helpen je zicht te krijgen op waar je naar toe wilt, wat je doel is. De bij deze therapie horende specifieke manier van vragen stellen, geeft je zicht op wat voor jou de beste manier is om stapsgewijs tot je doelen te komen.

Acceptance and Commitment Therapy

Acceptance and commitment therapy (ACT) gaat er van uit dat klachten ontstaan door overheersende, rigide, negatieve gedrags- en gedachtenpratronen. Een eerste stap bij ACT is onder ogen te zien dat je deze gedrags- en gedachtenpatronen hebt ontwikkeld. ACT gaat er daarbij vanuit dat je ooit een goede reden had om ze in te zetten. Bijvoorbeeld omdat ze je destijds bescherming boden. Nu zijn ze echter een belemmering gaan vormen in het doen van dingen die je nu wilt of belangrijk vindt. En ze kunnen allerlei klachten veroorzaken. Wanneer je de patronen goed hebt leren (her)kennen, kun je vervolgens steeds meer moed vatten om ze te gaan doorbreken. Met als gevolg dat je meer vrijheid ervaart om te gaan volgen wat er voor jou echt toe doet.

Internettherapie

Naast de individuele gesprekken is het soms zinvol en gewenst om een internet hulpprogramma te volgen. Tijdens de intake kijken we samen of dit een gewenste toevoeging is. Zowel voor de behandeling van depressie als angststoornissen zijn internet-toepassingen mogelijk.

Schematherapie

Alle grote ervaringen in ons leven laten ons conclusies trekken over ons zelf, over de wereld, over onze plek in de wereld en onze mogelijkheden. Negatieve ervaringen leiden daarbij soms tot verkeerde conclusies. Dat worden ook wel negatieve schema’s genoemd. Hierbij worden nieuwe ervaringen die je daarna opdoet door de oude ‘schema-bril’ bezien. Je denkt dan dat je opnieuw iets naars gaat overkomen of dat anderen je weer slecht zullen behandelen bijvoorbeeld en je gaat automatisch over tot oude handelingspatronen of gedragingen waarvan je onbewust hoopt dat het nieuwe narigheid zal voorkomen. Vaak zorgt dit oude schema echter juist voor herhaling van de narigheid. Het is dus belangrijk om je oude schema’s, die gevormd werden door eerdere negatieve ervaringen, goed te kennen en deze bij te stellen naar de realiteit van nu.

Gezondheidszorgpsycholoog (BIG)

Geregistreerd in het BIG overheidsregister onder nr. 69 05 93 96 925. Inschrijving in dit register houdt in dat je goed opgeleid en gekwalificeerd bent, voldoet aan de opleidingseisen, je conformeert aan de beroepscode en valt onder het tuchtrecht http://www.bigregister.nl/ en Beschikt over een wettelijk verplicht kwaliteitsstatuut.

Studentenpsycholoog

Specifieke expertise op het gebied van diagnosticeren en behandelen van studenten tijdens aanstelling als Studentenpsycholoog bij de Rijksuniversiteit Groningen (2005-2014).

Eerstelijnspycholoog (NIP)

Geregistreerd in het register Eerstelijnspsychologie NIP (Nederlands Instituut van Psychologen). Voor meer informatie: http://www.psynip.nl

EMDR therapeut

Gecertificeerd bij het Centrum voor Psychotrauma, basis- en vervolgopleiding en geregistreerd als lid van vereniging EMDR Nederland.

Psycholoog NIP

Aangesloten bij beroepsvereniging Nederlands Instituut van Psychologen (NIP): http://www.psynip.nl/

Psychologenpraktijk Stad Groningen

Staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KVK nr. 56869355. Beschikt over een wettelijk verplicht kwaliteitsstatuut. Staat ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder KVK nr. 56869355.

Vergoeding

De gesprekken bij Psychologenpraktijk Stad Groningen vallen onder de Basis Generalistische GGZ (BG-GGZ). Als BIG geregistreerd Gezondheidszorgpsycholoog (Gz-psycholoog) heb ik contracten met zorgverzekeraars. Dat betekent dat 5 tot 11 gesprekken volledig worden vergoed uit het basispakket. Het aantal gesprekken dat we besteden hangt af van het type en de ernst van de klachten. De kosten tellen mee voor het verplicht eigen risico dat 385 euro bedraagt in 2022.

Meld je tijdig af, graag minimaal 24 uur voordat je de afspraak hebt, als je niet kunt komen op een gemaakte afspraak. Te laat afgemelde afspraken worden namelijk wel in rekening gebracht en worden niet door de verzekeraars vergoed.
* Relatieproblemen en werkgerelateerde problemen worden niet meer door de zorgverzekeraars vergoed. De behandeling van deze klachten valt formeel onder ‘psychologische coaching’. Het tarief is dan 100 euro per sessie.

Schrijf je nu in