ER IS IN VERBAND MET DRUKTE IN DE PRAKTIJK OP DIT MOMENT TIJDELIJK EEN AANMELDSTOP.
Mogelijk heeft je zorgverzekeraar tips over waar je terecht kunt.

Schrijf je nu in

Werkwijze

Werkwijze

Het eerste gesprek bestaat uit drie delen:

  • kennismaken
  • het opstellen van een analyse van wat er in je leven speelt en
  • het maken van een plan om je klachten te verminderen. Soms is het eerste gesprek al voldoende om dát overzicht of inzicht te krijgen waar je meteen mee verder kunt. Vaak zijn enkele vervolggesprekken wenselijk om meer handvat te krijgen.

Verschillende therapievormen kunnen aan de basis staan van de vervolggesprekken. Naast Eye Movement Desensitisation & Reprocessing (EMDR) bestaat mijn opleidingsachtergrond uit Cognitieve Gedragstherapie (CGT), Oplossingsgerichte Therapie (OT) en Acceptance and Commitment Therapy (ACT) en Schematherapie (ST). Soms komt uit het eerste of een volgend gesprek naar voren dat de beste oplossing voor je probleem een doorverwijzing naar een specialist is. Psychologen Praktijk Stad Groningen heeft een goede samenwerking met verschillende psychotherapeuten en psychiaters in de stad Groningen en met het Universitair Centrum Psychiatrie (UCP; afdeling van het UMCG).

EMDR

EMDR, oftewel Eye Movement Desensitisation and Reprocessing, is een relatief nieuwe therapievorm die in eerste instantie specifiek werd toegepast bij het behandelen van PTSS (Post Traumatische Stress Stoornis). Naast dat het de eerste keuze behandeling is bijtraumagerelateerde klachten, wordt EMDR tegenwoordig ook breder ingezet. Zo kan EMDR geindiceerd zijn bij verschillende soorten klachten die een oorsprong kennen in een ontregelende ervaring.

Binnen de Basis Generalistische GGZ kunnen eenmalige trauma’s goed met EMDR worden behandeld. Wanneer er sprake is van meerdere trauma’s of van chronische traumatisering vanaf jonge leeftijd, dan is mogelijk een EMDR behandeling binnen de Specialistische GGZ meer geindiceerd.

Als je het idee hebt dat EMDR behandeling iets voor jou is, geef dit dan graag aan op het contactformulier.

Kijk voor meer informatie over wat EMDR inhoudt op de site van de Vereniging EMDR Nederland.

Cognitieve Gedragstherapie

 

Deze therapie gaat enerzijds uit van de invloed van het denken (cognitie) op het gevoelsleven en het gedrag. Anderzijds benadrukt de therapie de invloed van je gedrag op je denken en je gevoelsleven. 

Bijvoorbeeld: als je geneigd bent om uit te gaan van het negatieve (denken/interpreteren), voel je je vaker angstig, boos of somber (gevoel). En dat zal er toe leiden dat je sommige situaties uit de weg gaat, dat je je sneller op anderen af reageert of je juist terugtrekt uit het contact met anderen (gedrag). En omgekeerd geldt ook: als je situaties geneigd bent uit de weg te gaan, je af te reageren of je terug te trekken (gedrag) als een manier om met negatieve gevoelens om te gaan, dan bevestig je de negatieve kijk die je al had (denken/interpreteren). Je leert dan niets nieuws over de situatie.

Zowel het denken als het doen zijn dus belangrijke aangrijpingspunten om tot verandering te komen. In sommige situaties ligt het accent in de behandeling iets meer op veranderen van gedragspatronen in andere situaties iets meer op doorbreken van gedachtenpatronen.

Oplossingsgerichte Therapie

Bij deze therapievorm is het vertrekpunt dat de oplossing in jezelf ligt. De gesprekken helpen je zicht te krijgen op waar je naar toe wilt, wat je doel is. De bij deze therapie horende specifieke manier van vragen stellen, geeft je zicht op wat voor jou de beste manier is om stapsgewijs tot je doelen te komen.

Acceptance and Commitment Therapy

Acceptance and commitment therapy (ACT) gaat er van uit dat klachten ontstaan door overheersende, rigide, negatieve gedrags- en gedachtenpratronen. Een eerste stap bij ACT is onder ogen te zien dat je deze gedrags- en gedachtenpatronen hebt ontwikkeld. ACT gaat er daarbij vanuit dat je ooit een goede reden had om ze in te zetten. Bijvoorbeeld omdat ze je destijds bescherming boden. Nu zijn ze echter een belemmering gaan vormen in het doen van dingen die je nu wilt of belangrijk vindt. En ze kunnen allerlei klachten veroorzaken. Wanneer je de patronen goed hebt leren (her)kennen, kun je vervolgens steeds meer moed vatten om ze te gaan doorbreken. Met als gevolg dat je meer vrijheid ervaart om te gaan volgen wat er voor jou echt toe doet.

Internettherapie

Naast de individuele gesprekken is het soms zinvol en gewenst om een internet hulpprogramma te volgen. Tijdens de intake kijken we samen of dit een gewenste toevoeging is. Zowel voor de behandeling van depressie als angststoornissen zijn internettrajecten mogelijk.

Schematherapie

Alle grote ervaringen in ons leven laten ons conclusies trekken over ons zelf, over de wereld, over onze plek in de wereld en onze mogelijkheden. Negatieve ervaringen leiden daarbij soms tot verkeerde conclusies. Dat worden ook wel negatieve schema’s genoemd. Hierbij worden nieuwe ervaringen die je daarna opdoet door de oude ‘schema-bril’ bezien. Je denkt dan dat je opnieuw iets naars gaat overkomen of dat anderen je weer slecht zullen behandelen bijvoorbeeld en je gaat automatisch over tot oude handelingspatronen of gedragingen waarvan je onbewust hoopt dat het nieuwe narigheid zal voorkomen. Vaak zorgt dit oude schema echter juist voor herhaling van de narigheid. Het is dus belangrijk om je oude schema’s, die gevormd werden door eerdere negatieve ervaringen, goed te kennen en deze bij te stellen naar de realiteit van nu.

Schrijf je nu in